Mệnh đề chỉ lý do là mệnh đề phụ nêu ra nguyên nhân của hành động được nêu trong mệnh đề chính. Mệnh đề chỉ lý do thường được nối với mệnh đề chính bằng các liên từ “because, since, as” (lưu ý since và as thường đặt ở đầu câu).
Ngoài ra còn có các cụm từ chỉ lý do thường được bắt đầu bằng các từ “because of, due to”.

1. Cấu trúc của mệnh đề chỉ lý do

           Because/ Since/ As + S + V, S + V
***Lưu ý:

  • Since và As thường đứng ở đầu câu.
  • Because có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu, nếu “because” đứng ở giữa câu thì bỏ dấu phẩy.

Ví dụ:
Since it started to rain, the picnic was cancelled.
(Vì trời bắt đầu mưa nên chuyến dã ngoại bị huỷ bỏ.)
He couldn’t go with me to the party because he had a lot of work. (Cậu ấy không thể đi cùng tớ tới bữa tiệc vì cậu ấy có rất nhiều việc.)

2. Cấu trúc câu chứa các cụm từ chỉ lý do

Because of / Due to + V-ing / Noun / pronoun, S + V
Ví dụ:
I couldn’t hear you very well beacause of the noise. (Vì tiếng ồn nên mình nghe bạn nói không rõ lắm.)
Due to having worked with computer overnight, he is exhausted. (Vì phải làm việc với máy tính suốt đêm nên anh ấy kiệt sức.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *