Bạn có biết nghĩa của từ luận văn tiếng anh và cách viết như thế nào không !?. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây cùng với StudyTiengAnh nhé.

Luận văn tiếng Anh là gì?

Nghĩa của Từ Luận văn trong tiếng anh là thesis.

Quảng Cáo

Thesis (Noun) /ˈθiːsɪs/

Quảng Cáo

■ Nghĩa tiếng Việt: Luận văn

■ Nghĩa tiếng Anh: a long piece of writing completed by a student as part of a university degree, based on their own research

Quảng Cáo

luận văn trong tiếng anh là gì

(Nghĩa của luận văn trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

Essay, memoir, composition, dissertation, tractate,…

Ví dụ về từ luận văn trong tiếng anh

 • Quyển luận văn tốt nghiệp này trở thành luận án tiến sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh.
 • This senior thesis became a dissertation at Ho Chi Minh City.
 • Bài luận văn của tôi đã được hoàn tất một cách cẩn thận, tôi dành ra một phần buổi chiều trước khi thi vấn đáp với gia đình của bạn gái tôi.
 • My essay carefully finished, I spent part of the evening before the oral exam with my girlfriend’s family.
 • Thay vì làm bài kiểm, em xin được viết một bài luận văn giải thích quan điểm của mình về Bill Gates.
 • He offered instead to write an essay that would explain how he viewed Bill Gates.
 • Đọc bài luận văn của em?
 • Read my essay?
 • Nghe này, tôi không đọc luận văn chính trị.
 • Look, I don’t read political memoirs.
 • Đây là những gì chúng ta cần cho bài luận văn.
 • This is the kind of details we need in the memoirs.
 • Từ lúc Thu Phương viết bài luận văn đó cho tới nay là mười năm.
 • Ten years have passed since Thu Phuong wrote that thesis.
 • Đó… là một bài luận văn rất hay.
 • That… was really a very good memoir.
 • Và nếu tôi không nghĩ điều đó đúng bạn sẽ rất vui cho bạn mượn luận văn thạc sĩ.
 • And if you think that’s not true, I’d be happy to lend you my master’s thesis.
 • Càng về sau những bài luận văn của ông càng gay gắt hơn.
 • His later essays became increasingly severe.
 • Và khi tôi viết bài luận văn của mình về điện thoại thông minh,
 • And when I was writing my thesis on smartphone,
 • Trần Thị Trang đã trả lời cho một bài luận văn của Today TV
 • Tran Thi Trang answered a call for essays by the Today TV
 • Kevin Boateng đặt ra một câu hỏi trong một bài luận văn về sự nghèo đói.
 • Kevin Boateng asked in an thesis on poverty.
 • Nhưng năm ngoái, Sonic Lamp công bố bài luận văn này.
 • But in the last year, Sonic Lamp published this essay.
 • Kim Quy, tớ nghĩ tớ làm mất bài luận văn của của tớ rồi.
 • Kim Quý, I think I lost my thesis.
 • Sau đó hãy nghĩ ra một số đề tài luận văn có thể gặp và sử dụng các ghi chép , sách vở , và các nguồn tham khảo khác để hình dung ra cách bạn có thể trả lời những câu hỏi về các đề tài ấy như thế nào nhé.
 • Then come up with several possible tractate topics and use your notes , books , and other reference sources to figure out how you might answer questions on those topics.
 • Còn những bài luận văn về gia đình của tôi?
 • What about my essay on families?
 • Trong một bài luận văn, em Linh, lúc đó 19 tuổi, viết: “Tính ngay thật là điều em thật sự quý trọng.”
 • In a school thesis, Linh, who at the time was 19 years old, wrote: “Honesty is something I truly value.”
 • Một giáo viên có thể đọc 10 000 luận văn trong sự nghiệp 40 năm.
 • A teacher might read 10,000 essays over a 40-year career.
 • Đây là một bài luận văn tôi viết năm 21 tuổi.
 • That was an memoir I wrote when I was 21 years old
 • Những bài luận văn còn viết dang dở, kỳ thi tốt nghiệp gần đến và các lớp học đang sắp tới thời gian mãn khóa đầy bận rộn.
 • Essays are being written, final exams are looming and classes are reaching their busy conclusion.
 • Luận văn tôi muốn nói là sự hội nhập quốc tế,
 • My thesis for you is that by combining international,
 • Bởi vì luận văn của tôi đơn giản tôi đã tìm giải pháp cho mình.
 • Because my memoir was simply how I found solutions that worked for me.
 • Ông Hậu định đưa những hình này vào bài luận văn à?
 • Is Mr. Hau really going to use these pictures in his memoirs?

Chúc các bạn học tốt!

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Kim Ngân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *