1. Một câu có thể có nhiều hơn một mệnh đề chính và/hoặc mệnh đề phụ.

I feel tired if I stay up, but I can’t sleep if I go to bed.
(Tôi cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy, nhưng lại không thể ngủ nếu tôi đi ngủ.)
Hai mệnh đề chính (I feel tired, I can’t sleep) được liên kết bởi but. Cả hai đều có một mệnh đề phụ với if.

Chúng ta cũng có thể liên kết các mệnh đề phụ với and, or, but hoặc so.
George knew that Amy was very ill and wouldn’t live much longer.
(George biết rằng Amy bị bệnh nặng và sẽ không sống được bao lâu nữa.)
Ở đây and liên kết hai mệnh đề phụ là that Amy was very ill (she) wouldn’t live much longer.

2. Những câu dưới đây có hai mệnh đề phụ.

  • He admitted that he’d changed his mind as soon as he’d jumped.

(Anh ta thừa nhận rằng đã thay đổi ý định ngay khi nhảy xuống.)

  • Although it was hard work, I enjoyed the job because it was interesting.

(Mặc dù vất vả, tôi rất thích công việc này vì nó thú vị.)

  • Jane met the artist who painted the picture that caused all the controversy.

(Jane đã gặp người họa sĩ vẽ bức tranh  gây ra tất cả những tranh cãi.)

3. Chúng ta cũng có thể sử dụng các mệnh đề không chia ngôi để xây dựng các câu phức tạp hơn.

  • He admitted having changed his mind after jumping.

(Anh ta thừa nhận đã thay đổi suy nghĩ sau khi nhảy.)

  • The gallery intends to buy more pictures painted by local artists.

(Phòng trưng bày dự định mua thêm tranh được vẽ bởi các nghệ sĩ địa phương.)

4. Nhìn vào hai câu lấy từ một cuộc trò chuyện thực tế.
‘Eventually we took off, but instead of landing at Zurich, we had to go to Basle, which meant a longer, and an added train journey. Well, we hung about waiting for a representative to come and tell us what to do, and after an hour and a half nobody came, so we took a taxi and went into Basle, and because we’d missed the train we decided to stay the night there.’
(from M. Underwood What a Story!)

(Cuối cùng, chúng tôi đã cất cánh, nhưng thay vì hạ cánh tại Zurich, chúng tôi phải đến Basle, nghĩa là sẽ lâu hơn và phải đi thêm một chuyến tàu. Rồi, chúng tôi phải đợi một người đại diện đến và cho chúng tôi biết phải làm gì, và sau một tiếng rưỡi không ai đến, vì vậy chúng tôi bắt taxi đi Basle, và vì chúng tôi đã bỏ lỡ tàu chúng tôi quyết định ở lại đêm đó. ‘)
(từ M. Underwood – What a Story!).

Đây là các mệnh đề chính và mệnh đề phụ.

Câu 1
Mệnh đề chính                                                    Mệnh đề phụ
Eventually we took off,                              instead of landing at Zurich

Mệnh đề chính                                                            Mệnh đề phụ
but we had to go to Basle                         which meant a longer; and an added train jouney.

Câu 2
Mệnh đề chính                                         Mệnh đề phụ
Well, we hung about                            waiting for a representative
to come
and tell us
what to do.

Mệnh đề chính                                                      Mệnh đề phụ
and after an hour and a half nobody came     
so we took a taxi
and went into Basle
and we decided to                                                 stay the night there,
because we’d missed the train.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *