1. Dạng ed của hầu hết các động từ thông thường chỉ đơn giản là động từ + ed.
played(chơi), walked (đi bộ), seemed (dường như), offered (đề nghị), filled (làm đầy)

Nếu từ kết thúc bằng e, chúng ta thêm d.
moved (di chuyển), continued(tiếp tục), pleased(hài lòng), smiled (mỉm cười)

2. Âm cuối được phát âm /t/ sau âm vô thanh, /d/ sau âm hữu thanh và /id/ sau /t/ hoặc /d/

  • Vô thanh: jumped /pt/ (nhảy), baked /kt/ (nướng bánh), wished /ʃt/ (ước)
  • Hữu thanh: robbed /bd/ (cướp), closed /zd/ (đóng cửa), enjoyed /ɔɪd/ (thích thú), allowed /aʊd/ (cho phép)
  • /t/ hoặc /d/ +/id/: waited /tid/ (đợi), expected /tid/ (mong đợi) , handed /did/ (trao tay) , guided /did/ (hướng dẫn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *