1. Hire và Rent
Hire rent là hai động từ (verbs) đều mang nghĩa ‘trả tiền để sử dụng thứ gì đó’ (pay for the use of something), ta hiểu là thuê cái gì. Trong tiếng Anh-Anh, rent được dùng với nghĩa thuê dài hạn (thuê một ngôi nhà, căn hộ, một chiếc TV). Đối với thuê ngắn hạn (thuê xe ô tô, thuê thuyền, thuê váy dạ hội) ta có thể sử dụng cả renthire.
Ví dụ:
How much does it cost to rent a two-room flat?
(Thuê căn hộ hai phòng mất bao nhiêu tiền?).
I need to hire/rent a car for the weekend.
(Tôi cần thuê một chiếc xe hơi cuối tuần này).

Hire (out) Rent (out) đều mang nghĩa là ‘bán đi quyền sử dụng một thứ gì đó’ (sell the use of something), ta hiểu là cho thuê.
Ví dụ:
There’s a shop in High Street that hires/rents (out) evening dress.
(Có một của hàng ở Đại lộ cho thuê váy dạ hội).

– Trong tiếng Anh-Mỹ, rent được dùng cho cả việc thuê dài hạn với thuê ngắn hạn; hire trong tiếng Anh-Mỹ thường có nghĩa là employ (thuê ai làm gì và trả lương cho họ).

2. Let
Let được dùng trong tiếng Anh-Anh giống như rent (out) để nói về việc cho thuê phòng, thuê nhà.
Ví dụ:
We let the upstairs room to a student.
(Chúng tôi cho một sinh viên thuê phòng trên lầu).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *