1. How long?

Chúng ta dùng hiện tại hoàn thành để nói sự việc hay hành động diễn ra được bao lâu cho đến thời điểm hiện tại.
Hãy so sánh:
– It‘s raining again. (Trời lại mưa.)
It’s been raining since Christmas. (Trời mưa kể từ Giáng Sinh.)
KHÔNG DÙNG:It’s raining since Christmas.
Are you learning English? (Cậu đang học tiếng Anh à?)
How long have you been learning? (Cậu đã học được bao lâu rồi?)
– I know her well. (Tôi biết rõ cô ấy.)
I’ve known her for years. (Tôi biết cô ấy nhiều năm rồi.)
KHÔNG DÙNG:I know her for years.
– How long are your here for? (= cho đến khi nào; khi nào cậu rời đi?)
(Cậu ở đây bao lâu?)
How long have you been here for? (= kể từ khi nào; cậu đã đến khi nào)
(Cậu đã ở đây bao lâu rồi?)

2. This is the first time…

Chúng ta dùng hiện tại hoàn thành sau This is the first time that…, it’s the second…that… và các cấu trúc tương tự.
Ví dụ:
This is the first time that I‘ve heard her sing. (Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy hát.)
KHÔNG DÙNG: This is the first time that I hear her sing.
It‘s the fifth time you’ve asked me the same question. (Đây là lần thứ năm cậu hỏi tớ cùng một câu hỏi.)
This is only the second opera I‘ve ever seen. (Đây là vở opera thứ hai tớ từng xem.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *