1. Chúng ta có thể dùng câu bị động với động từ khuyết thiếu (hoặc cách diễn đạt như have to). Mẫu câu là động từ khuyết thiếu + be + phân từ bị động.
Stamps can be bought at any post office. (Tem có thể được mua ở bất cứ bưu điện nào.)
Animals should really be seen in their natural habitat. (Động vật có thể được nhìn thấy ở môi trường sống tự nhiên của chúng.)
Meals have to be prepared every day. (Bữa ăn cần được chuẩn bị hàng ngày.)
Many things that used to be done by hand are now done by machine. (Rất nhiều thứ đã từng được làm bằng tay giờ đây được làm bằng máy.)

2. Động từ khuyết thiếu có thể đi với dạng hoàn thành và bị động cùng một lúc. Mẫu câu là động từ khuyết thiếu + have been + phân từ bị động.
I can’t find that piece of paper. It must have been thrown away. (Tôi không thể tìm thấy mảnh giấy đó. Nó chắc chắn đã bị ném đi.)
The plane might have been delayed by the fog. (Máy bay có thể bị hoãn vì sương mù.)
This bill ought to have been paid weeks ago. (Hóa đơn này đáng lẽ nên được thanh toán vài tuần trước.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *