Nếu như bạn đang làm kế toán của một công ty đa quốc gia hay hằng ngày chính bạn phải đọc những báo cáo tài chính của công ty để tìm hiểu thị trường, thì có lẽ rằng không một số lần, bạn gặp phải những từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán. Hãy cùng sentayho.com.vn tìm hiểu 20 thuật ngữ cực kỳ thông dụng cho chủ đề này nhé.

Bài Viết: đối soát tiếng anh là gì

Quảng Cáo

1. Accounting: Kế toán

A set of concepts và techniques that are used to measure và report financial information about an economic unit.

Quảng Cáo

Một tập hợp những khái niệm và kỹ thuật được sử dụng để đo lường và báo cáo thông tin tài chính về một đơn vị thương mại.

2. Accounting equation: Phương trình kế toán

Quảng Cáo

A financial relationship at the heart of the accounting model: Assets = Liabilities + Owners’ Equity.

Phản ánh mối quan hệ tài chính, là vấn đề cốt lõi của quy mô kế toán: Tài sản = Thiếu phải trả + Vốn chủ sở hữu.

3. Assets: Tài sản

The economic resources owned by an entity; entailing probable future benefits to the entity.

Những nguồn lực thương mại thuộc sở hữu của một tổ chức; có khả năng đem lại lợi ích thương mại trong tương lai cho những chủ thể.

4. Auditing: Kiểm toán

The examination of transactions và systems that underlie an organization’s financial statements.

Việc kiểm tra những giao dịch và hệ thống làm cơ sở cho báo cáo tài chính của một tổ chức.

5. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

A financial statement that presents a firm’s assets, liabilities, và owners’ equity at a particular point in time.

Một báo cáo trình bày tình hình tài sản của một công ty, công thiếu và vốn chủ sở hữu của công ty đó tại một thời hạn cụ thể.

6. Certified public accountant (CPA): Kế toán viên công chứng (CPA)

An individual who is licensed by a state to practice public accounting.

Một cá nhân được cấp chứng chỉ cấp nhà nước được hành nghề kế toán công.

7. Corporation: Công ty

A form of business organization where ownership is represented by divisible units called shares of stock.

Một hình thức tổ chức kinh doanh mà tại đó quyền sở hữu được chia nhỏ bằng số cổ phần của cố phiếu.

8. Dividends: Cổ tức

Amounts paid from profits of a corporation to shareholders as a return on their investment in the stock of the entity.

Khoản chi trả từ lợi nhuận của một công ty cho những cổ đông như một lợi tức đầu tư của họ vào những cổ phiếu của của công ty đó.

9. Expenses: Chi phí

The costs incurred in producing revenues.

Những kinh phí phát sinh để tạo ra doanh thu.

10. Financial accounting: Kế toán tài chính

An area of accounting that deals with external reporting to parties outside the firm; usually based on standardized rules an procedures.

Ngành nghề kế toán xử lý những giao dịch với đối tác bên phía ngoài công ty, dựa trên những quy tắc, được chuẩn hóa như một thủ tục hay qui định.

Xem Ngay: Catch On Là Gì – Catch On Trong Tiếng Tiếng Việt

11. Financial statements: Báo cáo tài chính

Core financial reports that are prepared to represent the financial position và results of operations of a company.

Báo cáo tài chính được sẵn sàng để mô tả tình hình tài chính và kết quả hoạt động của một công ty.

12. Historical cost principle: Nguyên tắc giá gốc

The concept that many transactions và events are to be measured và reported at acquisition cost.

Khái niệm cho rằng những giao dịch và sự kiện được đo lường và báo cáo theo giá mua.

13. Income statement: Báo cáo thu nhập

A financial statement that summarizes the revenues, expenses, và results of operations for a specified period of time.

Một báo cáo tài chính tóm tắt những khoản doanh thu, kinh phí và kết quả hoạt động trong một khoảng thời gian ổn định.

14. Internal auditor: Kiểm toán nội bộ

A person within an organization who reviews và monitors the controls, procedures, và information of the organization.

Nhân viên trong một tổ chức chịu trách nhiệm soát xét và giám sát những thủ tục kiểm soát, cũng như những thông tin của tổ chức đó.

15. International Accounting Standards Board: Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán quốc tế

An organization charged with producing accounting standards with global acceptance.

Một tổ chức chịu trách nhiệm phát hành và chỉnh sửa chuẩn mực kế toán được sự chấp nhận toàn cầu.

16. Liabilities: Công thiếu

Amounts owed by an entity to others.

Những khoản thiếu của một công ty với những đối tượng người dùng khác.

17. Managerial accounting: Kế toán quản trị

An area of accounting concerned with reporting results to managers và others who are internal to an organization.

Ngành nghề kế toán liên quan đến báo cáo những kết quả cho những nhà quản trị và những nhà quản trị nội bộ trong một tốt chức hay một doanh nghiệp.

18. Net income: Thu nhập ròng

The excess of revenues over expenses for a designated period of time.

Phần chênh lệch doanh thu hơn kinh phí trong một thời kỳ.

19. Net loss: Lỗ ròng

The excess of expenses over revenues for a designated period of time.

Phần chênh lệch kinh phí to hơn doanh thu cho một thời kỳ nào đó.

20. Owner investments: Những khoản đầu tư của chủ sở hữu

Resources provided to an organization by a person in exchange for a position of ownership in the organization.

Nguồn lực đóng góp cho một tổ chức của một người đổi lại là một vị trí sở hữu trong tổ chức đó.

Xem Ngay: Trail Là Gì

Giới thiệu về Tết bằng tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ thịnh hành nhất thế giới nên nhu cầu học, sử dụng,…

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *