Direct Objects là gì?

Một tân ngữ trực tiếp (direct object) là một người hoặc đồ vật trực tiếp bị tác động bởi một hành động của động từ. Ví dụ:

Quảng Cáo

Jennifer bought a book. Egan ate an apple.

Trong câu đầu tiên, a book (một quyển sách) bị tác động bởi vì nó được mua bởi Jennifer. Trong câu thứ hai, an apple (một quả táo) đã biến mất bởi vì nó được ăn bởi Egan. Cả hai tân ngữ (objects) này đều trực tiếp bị tác động thông qua một hành động đặc trưng của chủ thể. Nói cách khác, tân ngữ này là tân ngữ trực tiếp (direct objects)

Quảng Cáo

Direct Objects trả lời cho các câu hỏi

Direct Objects trả lời cho các câu hỏi: Cái gì bị tác động bởi hành động của động từ? hoặc Ai bị tác động bởi hành động của động từ? Ví dụ:

Quảng Cáo

Thomas sent a letter? – Cái gì đã được gửi đi? -> a letter! / bức thư (letter) chính là tân ngữ trực tiếp Frank kissed Angela. – Ai là người được hôn? -> Angela / Angela chính là tân ngữ trực tiếp

Tân ngữ trực tiếp (Direct objects) có thể là một danh từ, danh từ riêng (một cái tên), đại từ, cụm từ và mệnh đề.

Danh từ đóng vai trò Direct Objects

Direct objects có thể là những danh từ (đồ vật, sự vật, con người, v.v.). Ví dụ:

Jennifer bought a book. – Tân ngữ trực tiếp (direct object) ‘book‘ là một danh từ. Egan ate an apple. – Tân ngữ trực tiếp direct object ‘apple‘ là một danh từ.

Đại từ đóng vai trò Direct Objects

Đại từ có thể được sử dụng như một tân ngữ trực tiếp. Cần phải lưu ý điều quan trọng sau, nếu như sử dụng đại từ (pronouns) như một tân ngữ trực tiếp (direct objects) cần phải được dùng theo dạng tân ngữ đại từ (object pronoun form). Tân ngữ đại từ (Object pronouns) bao gồm me, you, him, her, it, us, you,them. Ví dụ:

I watched it last week. – ‘it’ (một chương trình truyền hình) là một tân ngữ đại từ. She’s going to visit them next month. – ‘them’ (một vài người) là một tân ngữ đại từ.

Cụm từ đóng vai trò Direct Objects

Gerunds (-ing) and cụm gerund và từ nguyên mẫu (infinitives) [to do] and cụm từ nguyên mẫu (infinitive phrases) cũng có thể có chức năng như một tân ngữ trực tiếp (direct objects). Ví dụ:

Tom enjoys watching TV. – ‘watching TV’ (gerund phrase – cụm gerund ) có chức năng như một tân ngữ trực tiếp (direct object) của động từ ‘enjoy‘. I hope to finish soon. – ‘to finish soon’ (infinitive phrase – cụm từ nguyên mẫu) có chức năng như một tân ngữ trực tiếp (direct object) của động từ ‘hope’.

Mệnh đề đóng vai trò Direct Objects

Mệnh đề chứa đựng cả chủ ngữ và động từ. Dạng cụm từ dài này cũng có thể được dùng như một tân ngữ trực tiếp (direct object) của một động từ trong một mệnh đề khác. Ví dụ:

Hank believes that she is doing well at school. – ‘that she is doing well at school’ trực tiếp nói cho chúng ta biết rằng Hank tin tưởng vào điều gì. Mệnh đề phụ thuộc có chức năng như một tân ngữ trực tiếp (direct object). She hasn’t decided where she is going on vacation. – where she is going on vacation’ trả lời cho câu hỏi rằng ‘Cô ấy chưa quyết định điều gì?’ đóng vai trò như một tân ngữ trực tiếp (direct object).

Xem thêm: Indirect Object (Tân ngữ gián tiếp)

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Nguồn dịch từ (source): sentayho.com.vn/od/grammarstructures/a/Direct-Objects.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *