By admin on Th12 09, 2019

Bài Viết: Dea là gì

Quảng Cáo

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest

Xem Ngay: Tướng Tinh Là Gì – Nói Về Vòng Tướng Tinh

Quảng Cáo

1. Phân tích bao dữ liệu là gì?2. Phương pháp Phi tham số của Data Envelopment Analysis DEA3. Ưu điểm và nhược điểm của DEA3.1 Một số ưu điểm của DEA là: 3.2 Một số nhược điểm của DEA là:4. Lý thuyết thương mại cần sử dụng DEA5. Dùng phân tích bao dữ liệu trên R5.1 Xây dựng ý tưởng:5.2 Sử dụng câu lệnh:5.3 Kết quả tính TE với những trường hợp trên6. Do lường hiệu quả của đơn vị ra quyết định

Xem Ngay: Principal contract là gì ?

Quảng Cáo

Phân tích bao dữ liệu DEA Hiệu quả kỹ thuật, trong vấn đề phân tích tìm hiểu quả kỹ thuật: hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bón, hiệu quả hoạt động khai thác của tàu, hiệu quả trồng khoai lang, hiệu quả trồng dâu tây, hiệu quả nuôi dê núi, năng suất tổng hợp TFP …. Chúng ta thường dùng 2 phương pháp ước lượng là Data Envelopment Analysis : Phân tích bao dữ liệu hay Stochastic frontier analysis : Phân tích biên ngẫu nhiên; Trong bài viết này chúng ta tìm hiểu về DEA được thực hiện ví dụ trên phần mêm thống kê R.

1. Phân tích bao dữ liệu là gì?

Bài viết này nhằm mục đich khái quát lại về phương pháp Phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis, viết tắt là DEA) trong việc tính toán và ước lượng hiệu quả (kỹ thuật) của những doanh nghiệp, ngân hàng, trường học,… (gọi chung là những đơn vị ra quyết định – Decision Making Unit, viết tắt là DMU) trong việc sử dụng những nguồn lực đầu vào để tạo ra những kết quả đầu ra. Việc đo lường hiệu quả như vậy dựa trên cơ sở của phương pháp phân tích giới hạn (frontier analysis), theo đó, những DMU có hiệu quả cao nhất sẽ xác lập nên một đường giới hạn khả năng sản xuất (production frontier), và những DMU sẽ được so sánh với đường giới hạn này để xác định xem chúng hoạt động có hiệu quả hay không. Nếu với những DMU hiệu quả, vì chúng tọa lạc trên đường giới hạn, nên điểm hiệu quả kỹ thuật (technical efficiency score, gọi tắt là TE) của chúng bằng 1. Nếu với những DMU kém hiệu quả (tọa lạc trong đường giới hạn), điểm hiệu quả của chúng sẽ nhỏ hơn 1.

2. Phương pháp Phi tham số của Data Envelopment Analysis DEA

Những cách thức tiếp cận phi tham số có lợi ích là không giả định một hình thức / hình dạng chức năng cụ thể cho biên giới, tuy vậy chúng không cung ứng một mối quan hệ chung (phương trình) liên quan đến đầu ra và đầu vào. Ngoài ra còn tồn tại những phương pháp tham số được sử dụng để ước tính biên giới sản xuất (xem Lovell & Schmidt 1988 để khảo sát sớm). Những điều này yên cầu hình dạng của biên giới phải được đoán trước bằng cách thức chỉ định một chức năng cụ thể liên quan đến đầu ra cho đầu vào. Sức mạnh tương đối từ mỗi phương pháp này có thể được kết hợp trong phương pháp lai (Tofallis, 2001,) trong đó những đơn vị biên giới được xác định bởi DEA, sau đó được tích hợp một bề mặt nhẵn. Điều này được phép ước tính mối quan hệ thực hành tốt nhất giữa nhiều đầu ra và nhiều đầu vào.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *