Dấu trích dẫn có thể là dấu ngoặc đơn (‘…’) hay dấu ngoặc kép (“…”). Chúng có thể gọi là “inverted commas” trong tiếng Anh-Anh.

1. Câu trực tiếp

Chúng ta dùng dấu trích dẫn (đơn hoặc kép) khi chúng ta trích dẫn lời nói trực tiếp. Đối với trích dẫn trong trích dẫn, chúng ta dùng dấu ngoặc kép ” “bên trong dấu ngoặc đơn ‘ ‘ (hoặc ngoặc đơn bên trong dấu ngoặc kép).
Ví dụ:
‘His last words’, said Albert, ‘were “Close that bloody window”.’
(‘Lời cuối cùng của ông ấy’, Albert nói ‘là “Đóng cái cửa sổ máu me kia lại”.’

2. Cách dùng các từ đặc biệt

Chúng ta thường đặt dấu trích dẫn (thường là dấu đơn) quanh những từ được dùng theo những cách đặc biệt – chẳng hạn khi chúng ta nói về chúng, khi chúng ta dùng chúng như tiêu đề hoặc khi chúng ta dùng chúng với nghĩa đặc biệt.
Ví dụ:
People disagree about how to use the word ‘disinterested’.
(Mọi người bất đồng về cách dùng từ ‘disinterested’.)
His next book was ‘Heart of Darkness’.
(Cuốn sách tiếp theo của ông ấy là ‘Trái tim của bóng tối’.)
A textbook can be a ‘wall’ between the teacher and the class.
(Sách giáo khoa có thể là một ‘bức tường’ ngăn giữa giáo viên và học sinh.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *