Chúng ta dùng dấu (‘) vì ba lý do chính.

1. Bỏ chữ

Dấu (‘) có thể thay thế các chữ cái trong hình thức rút gọn.
Ví dụ:
can’t (=cannot)
I’d (=I would)
it’s (=it is/has)
who’s (=who is/has)

2. Sở hữu từ

Chúng ta dùng dấu (‘) trong sở hữu cách.
Ví dụ:
the girl’s father (bố của cô gái)
Charles’s wife (vợ của Charles)
my parents’ house (nhà của bố mẹ tôi)

Từ hạn định và đại từ sở hữu (yours, its) không có dấu (‘).
Ví dụ:
This money is yours. (Tiền này là của anh.)
KHÔNG DÙNG: your’s
The cat had not had its food yet. (Con mèo vẫn chưa có đồ ăn.)
KHÔNG DÙNG:…it’s food…
Whose house did she stay in? (Cô ấy đã ở nhà ai?)
KHÔNG DÙNG: Who’s…

3. Số nhiều đặc biệt

Nhiều từ thường không có dạng số nhiều, nhưng đôi khi chúng được thêm dấu (‘) để hình thành dạng số nhiều.
Ví dụ:
It is a nice idea, but there are a lot of if’s.
(Đó là một ý tưởng hay nhưng có rất nhiều chữ nếu..)

Dấu (‘) được dùng trong dạng số nhiều của các chữ cái và đôi khi là trong các con số hoặc chữ viết tắt.
Ví dụ:
He writes b’s instead of d’s.
(Anh ấy viết b’s thay vì d’s.)
It was in the early 1960’s.
(Hay dùng hơn … 1960s.)
(Đó là vào đầu những năm 1960.)
I know two MP’s personally.
(Hay dùng hơn… MPs.)
(Tôi biết hai nghị sĩ.)

Thông thường việc đặt dấu (‘) trong dạng số nhiều được coi là sai.
Ví dụ:
JEANS – HALF PRICE (QUẦN BÒ – CÒN NỬA GIÁ)
KHÔNG DÙNG:JEAN’S…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *