Dấu gạch ngang đặc biệt được dùng trong văn viết không trang trọng. Chúng được dùng giống như cách dùng của dấu hai chấm, dấu chấm phẩy hay dấu ngoặc.
Ví dụ:
There are three things I can never remember – names, faces, and I have forgotten the other.
(Có ba điều tôi không bao giờ có thể nhớ được – tên, khuôn mặt và tôi đã quên mất điều còn lại.)
We had a great time in Greece – the kids really loved it.
(Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Hy Lạp – lũ trẻ con thực sự rất thích ở đó.)
My mother – who rarely gets angry – really lost her temper.
(Mẹ tôi – người hiếm khi nổi giận – thực sự đã không kiềm chế được cơn giận.)

Dấu gạch ngang có thể được dùng để giới thiệu phần được suy nghĩ thêm, sự bất ngờ hay ngạc nhiên.
Ví dụ:
We’ll be arriving on Monday morning – at least, I think so.
(Chúng tôi sẽ đến vào sáng thứ hai – ít nhất là tôi nghĩ vậy.)
And then we met Bob – with Lisa, believe it or not!
(Và sau đó chúng tôi gặp Bob – với Lisa, tin hay không thì tùy.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *