– Chúng ta có thể dùng dạng –ing như tính từ đứng trước danh từ.
Ví dụ:
I was woken by a crying baby.
(Tôi bị đánh thức bởi một đứa bé đang khóc.)
Khi dạng –ing được dùng như vậy, chúng được gọi là hiện tại phân từ.

– Phân từ có thể được dùng theo cách khác. Chúng có thể bao gồm các từ khác để tạo thành mệnh đề phân từ.
Ví dụ:
Not knowing what to do, I telephoned the police.
(Không biết phải làm gì, tôi liền báo cảnh sát.)
Who’s the girl dancing with your brother?
(Cô gái đang khiêu vũ với anh trai cậu là ai vậy?)

– Hiện tại phân từ cũng được dùng để hình thành các dạng động từ tiếp diễn.
Ví dụ:
It’s rainning. (present progressive)
(Trời đang mưa.) (hiện tại tiếp diễn)
She arrived just when I was leaving. (past progressive)
(Cô ấy đến ngay khi tôi rời đi.) (quá khứ tiếp diễn.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *