Có 5 loại cụm từ trong tiếng Anh, đó là:

1. Cụm động từ (Verb phrase): come (đến), had thought (nghĩ – chia động từ thì quá khứ hoàn thành), was left (rời đi – động từ chia bị động thì quá khứ đơn), will be climbing (sẽ leo lên – động từ chia thì tương lai tiếp diễn)
Một cụm động từ thường có một động từ thường (come, thought, left, climbing) và cũng có thể đi cùng với một trợ động từ (had, was, will).

2. Cụm danh từ (Noun phrase): a good flight (một chuyến bay thoải mái), his crew (phi hành đoàn của anh ấy), we (chúng ta)
Một cụm danh từ thường có một danh từ chính (flight), danh từ này thường có các từ hạn định (a) và/ hoặc tính từ (good) đứng trước. Một cụm danh từ cũng có thể là một đại từ (we).

3. Cụm tính từ (Adjective phrase): pleasant (thoải mái), very late (rất muộn)
Một cụm tính từ thường có một tính từ chính, đôi khi nó còn đi cùng với một trạng từ chỉ mức độ (very).

4. Cụm trạng từ (Adverb phrase): quickly (một cách nhanh chóng), almost certainly (gần như chắc chắn)
Một cụm trạng từ thường có một trạng từ, đôi khi còn đi cùng với một trạng từ chỉ mức độ khác (almost).

5. Cụm giới từ (Prepositional phrase): after lunch (sau bữa trưa), on the aircraft (trên máy bay)
Một cụm giới từ là sự kết hợp của một giới từ và một cụm danh từ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *