Nhiều động từ tiếng Anh có thể viết với -ise hoặc -ize. Trong Anh-Mỹ, thường dùng -ize hơn cho những trường hợp này.
Ví dụ:
realise/realize(Anh-Anh) (nhận thấy)
realize(Anh-Mỹ)
mechanise/mechanize (Anh-Anh)  (cơ khí hoá)
mechanize(Anh-Mỹ)
computerise/computerize (Anh-Anh) (trang bị máy điện toán)
computerize (Anh-Mỹ)
baptise/baptize (Anh-Anh) (rửa tội)
baptize (Anh-Mỹ)

Hầu hết những từ có hai âm tiết và một số từ dài hơn có -ise trong cả Anh-Anh và Anh-Mỹ
Ví dụ:
surprise (KHÔNG DÙNG surprize) (ngạc nhiên)
revise (xem lại)
advise (khuyên)
comprise (bao gồm)
despise (xem thường)
compromise (thoả hiệp)
exercise (bài tập/thể dục)
improvise (ứng khẩu, ứng biến)
supervise (giám sát)

Capsize (lật úp) có -ize trong cả Anh-Anh và Anh-Mỹ.

Chú ý analyse (phân tích) (Anh-Mỹ analyse/analyze)paralyse (làm tê liệt) (Anh-Mỹ paralyze)

Nếu không chắc chắn, hãy nhớ rằng Anh-Anh -ise gần như luôn được chấp nhận. Đối với Anh-Mỹ, hãy tham khảo từ điển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *