Các âm /i:/ (như trong believe) thường được viết la ie, nhưng không được viết thành ei. Tuy nhiên, chúng ta viết ei sau c. Trẻ em nói tiếng Anh học câu: i trước e ngoại trừ sau c‘.
Ví dụ:
believe (tin tưởng), chief (thủ lĩnh), field (cánh đồng), grief (nỗi sầu khổ), piece (mẩu), ceiling (trần nhà), deceive (lừa dối), shield (tấm khiên)

Ngoại lệ: seize (chiếm đoạt), Neil, Keith

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *