1. ‘What’, ‘which’ và ‘Whose’ thường đứng trước danh từ.
Những từ để hỏi này có thể là một đại từ, vậy nên nó không có danh từ đứng đằng sau.
What will be the best train? (Chuyến nào là chuyến tàu tốt nhất?)
There are lots of books here. Which do you want? (Có rất nhiều sách ở đây. Bạn thích cuốn nào?)
Whose was the idea? (Ý kiến này của ai?)
Chúng cũng có thể là các từ hạn định, đứng trước danh từ.
What train will you catch? (Bạn sẽ bắt chuyến tàu nào?)
Which books do you want? (Bạn muốn cuốn sách nào?)
Whose idea was it? (Ý kiến này của ai?)
‘Which’ có thể đứng trước ‘one/ones’ hoặc trước một cụm từ với giới từ ‘of’.
Which ones do you want? (Bạn thích những cái gì?)
Which of these postcards shall we send to Angela? (Chúng ta sẽ gửi những tấm bưu thiếp nào trong số này đến Angela?)

2. Cách sử dụng của ‘who’, ‘what’ và ‘which’
‘Who’ luôn dùng cho người. ‘Which’ có thể dùng cho người hoặc vật. ‘What’ dùng cho vật nhưng có cũng có thể dùng cho người khi nó đứng trước danh từ.
Người                                               Vật
Who is your maths teacher?
(Ai là giáo viên toán của bạn?)
Which teacher do you have?          Which supermarket is cheapest?
(Bạn có cô giáo nào?)                     (Siêu thị nào rẻ nhất?)
What idiot wrote this?                      What book are you reading?
(Tên ngốc nào viết cái này vậy?)     (Bạn đang đọc sách gì vậy?)
What do you do in the evenings?
        (Bạn thường làm gì vào buổi tối?)
‘Who’ là đại từ và không đi cùng danh từ hoặc cụm từ có ‘of’.
Không dùng: Who teacher do you have?
Who of the teachers do you have?
Nghĩa của ‘what’ và ‘which’ khác nhau.
What do you do in your spare time? (Bạn làm gì vào thời gian rảnh?)
What sport do you play? (Bạn chơi môn thể thao gì?)
Which is the best route? (Đường nào tốt nhất?)
Which way do we go now? (Chúng ta đi lối nào bây giờ?)
Chúng ta dùng ‘what’ khi có nhiều các câu có thể trả lời. Còn ‘which’ được dùng khi có ít các câu có thể trả lời hơn. ‘What’ liên quan tới mạo từ ‘a’, còn ‘which’ liên quan tới ‘the’.
What sport…? (Môn thể thao nào …?) (=> a sport)
(Tennis, or golf, or football, or…) (Quần vợt, hay gôn, bóng đá,…)
Which way…? (Đường nào …?) (=> one of the ways)
(Right or left?) (Phải hay trái?)
Lựa chọn dùng ‘what’ hay ‘which’ phụ thuộc vào việc người nói thấy lượng câu có thể trả lời ra sao. Một số ngữ cảnh chúng ta có thể dùng được cả hai từ.
What newspaper/Which newspaper do you read? (Bạn muốn đọc báo gì?)
What parts/Which parts of France have you visited? (Bạn đã đến những nơi nào của nước Pháp rồi?)
What size/Which size do you take? (Bạn lấy cỡ nào?)

Lưu ý:
Chúng ta có thể dùng ‘what’ gợi ý rằng không có câu trả lời nào.
Why don’t you invite a few friends? ~ What friends? I haven’t got any friends.
(Sao bạn con không mời vài người bạn? ~ Bạn nào? Con không có bạn nào cả.)

3. ‘Who’và ‘whom’
Khi ‘who’ là tân ngữ thì chúng ta có thể dùng ‘whom’ để thay thế.
Who/Whom did you invite? (Bạn đã mời ai?)
‘Whom’ là từ trang trọng và khá cũ, còn ‘who’ thường hay được sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày hơn.
Khi ‘who/whom’ là tân ngữ của giới từ, ta có thể dùng 2 cách sau.
Who were you talking to?
To whom were you talking?
Cả 2 câu đều có nghĩa là ‘Bạn đang nói chuyện vơi ai vậy?’ Câu dùng với ‘whom’ sẽ trang trọng hơn.

4. How
– ‘How’ có thể diễn tả cách thức.
How do you open this bottle? (Bạn mở chai này thế nào?) 
How did the children behave? (Bọn trẻ đã cư xử thế nào?)
– Khi diễn tả mức độ, ‘how’ có thể đứng trước tính từ hoặc trạng từ.
How wide is the river? (20 metres/30 metres wide?) (Con sông này rộng bao nhiêu? – 20 hay 30 mét?)
How soon can you let me know? (very soon/quite soon?) (Bạn có thể cho tôi biết sớm thế nào không? – rất sớm hay hơi sớm?)
– Chúng ta cũng dùng ‘how’ với tính từ hoặc trạng từ khi hỏi thân mật về sức khỏe của ai đó, sở thích hoặc tiến độ.
How are you? ~ Fine, thanks. (Bạn khỏe không? ~ Mình khỏe, cảm ơn bạn.)
How did you like the party?~ Oh, it was great. (Bạn thích bữa tiệc chứ? ~ Ồ, nó rất tuyệt.)
How are you getting on at college? ~ Fine, thanks. I’m enjoying it. (Con quen với trường đại học rồi chứ? ~ Ổn ạ, con cảm ơn mẹ. Con đang tận hưởng những ngày ở đó đây.)
Lưu ý:
Câu hỏi ‘What … like?’ dùng để hỏi về chất lượng. Đôi khi nó cũng có nghĩa giống với ‘How…?’
How was the film?/ What was the film like(Bộ phim thế nào?)
Tuy nhiên ‘What … like?’ không được dùng để hỏi về sức khỏe.
How’s your brother? ~ Oh, he’s fine, thanks. (Anh trai bạn có khỏe không? ~ Ồ, anh ấy khỏe, cảm ơn bạn.)
What’s your brother like? ~ Well, he’s much quieter than I am. (Anh trai bạn thế nào? ~ Chà, anh ấy trầm tính hơn mình rất nhiều.)
What does your brother look like? ~ He’s taller than me, and he’s got dark hair. (Anh trai bạn trông thế nào? ~ Anh ấy cao hơn mình, và anh ấy có mái tóc tối màu.)

5. Why
‘Why (not)’ có thể đứng trước cụm danh từ hoặc động từ.
Why the panic? (Sao lại hoảng sợ?) 
Look at our prices – why pay more? (Hãy nhìn giá này – tại sao phải trả thêm?)
Why not stay for a while? (Sao bạn không ở lại một lát?)

6. Bổ nghĩa cho từ để hỏi (Modifying a question word)
– Chúng ta có thể dùng trạng từ để bổ nghĩa cho từ để hỏi.
When exactly are you coming back? (Chính xác là khi nào bạn sẽ quay lại?)
Just what will tomorrow bring? (Ngày mai sẽ mang đến điều gì?)
About how many people live here? (Về việc bao nhiêu người sống ở đây?)
– ‘Else’ có nghĩa bằng với ‘other’ (khác, nữa).
What else should I do? (Tôi nên làm việc gì nữa?)
Who else did you invite? (Tôi nên mời ai nữa nhỉ?)
– Chúng ta có thể nhấn mạnh cho câu hỏi bằng cách dùng ‘on earth’.
What on earth will tomorrow bring? (Ngày mai sẽ mang đến điều gì?) 
– Chúng ta cũng có thể dùng ‘ever’.
What ever/Whatever can the matter be? (Vấn đề có thể là gì?)
How ever/However did you manage to find us? (Làm thế nào mà anh tìm thấy chúng tôi vậy?)
Who ever/Whoever invited that awful man? (Ai đã mời người đàn ông đáng ghét đó vậy?)
Cách dùng này ám chỉ người nói không biết câu trả lời là gì, nhấn mạnh đến sự bất ngờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *