1. Câu hỏi có thể chứa hai hay nhiều lựa chọn trả lời. Từ ‘or‘ được dùng trong trường hợp này và nó thường đứng trước sự lựa chọn cuối cùng.
Are you coming back today or tomorrow? ~ Today.
(Hôm nay hay ngày mai bạn sẽ quay lại? ~ Hôm nay.)
Did you speak to a man or a woman? ~ It was a woman.
(Bạn đã nói chuyện với đàn ông hay phụ nữ? ~ Đó là một người phụ nữ.)
When are you coming back, today or tomorrow? (Khi nào bạn sẽ quay lại, hôm nay hay ngày mai?)
Who did you speak to, a man or a woman? (Bạn đã nói chuyện với ai, đàn ông hay phụ nữ?)
Were you running or jogging? (Bạn chạy bộ hay đi bộ?)
Khi dùng câu hỏi với ‘or‘, các bạn lên giọng ở lựa chọn đầu tiên, rồi sau đó xuống giọng sau ‘or‘.
Shall we take a bus or a taxi? (Chúng mình đi xe buýt hay đi taxi nhỉ?)
Lưu ý:
Câu hỏi sau đây không chứa lựa chọn trả lời.
Have you got any brothers or sisters? ~ Yes, I’ve got two sisters.
(Bạn có anh chị em gì không? ~ Có, mình có hai chị gái.)
Ở đây, ‘brothers or sisters’ được dùng như một cụm nên không phải là các lựa chọn.

2. Or‘ có thể dùng để nối hai mệnh đề với nhau.
Are you coming back today, or are you staying overnight? ~ I’m coming back today.
(Bạn sẽ quay về vào hôm nay, hay bạn sẽ ở lại qua đêm? ~ Mình sẽ quay về vào hôm nay.)
Mệnh đề lựa chọn thứ hai có thể là phủ định của mệnh đề đầu tiên.
Are you coming back today or aren’t you/or not? ~ Yes, I am.
(Bạn có quay trở về vào hôm nay hay không? ~ Có, mình sẽ quay về.)
Cách dùng này nhấn mạnh việc cần đưa ra câu trả lời có hoặc không và nó có vẻ nghe rất khẩn thiết, không kiên nhẫn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *