1. Câu hỏi không có từ để hỏi được trả lời bằng ‘yes’ hoặc ‘no’.
Do you sell rail tickets? ~ Yes, we do./Certainly.
(Bạn có bán vé tàu không? ~ Có, chúng tôi có bán./Chắc chắn rồi.)
Will I need to change? ~ No, it’s a direct service./I don’t think so.
(Tôi có cần đổi vé không? ~ Không, nó là dịch vụ trực tiếp rồi./Tôi nghĩ không cần đâu.)
Câu hỏi thường bắt đầu với trợ động từ ví dụ như: ‘do’, ‘will’.

2. Câu hỏi có từ để hỏi thường bắt đầu với từ để hỏi.
When are you going? (Khi nào bạn đi?)
What shall we do? (Chúng ta sẽ làm gì nhỉ?)
How does this camera work? (Chiếc máy ảnh này dùng thế nào?)
Có 9 từ để hỏi:  who (ai), whom (ai), what (cái gì), which (cái nào), whose (của ai), where (ở đâu), when (khi nào), why (tại sao), how (như thế nào).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *