Trong hội thoại thân mật, câu hỏi đôi khi có trật tự giống như câu trần thuật, chỉ khác ở chỗ nó được lên giọng ở cuối câu.
You’re travelling tomorrow? ~ Yes. (Bạn sẽ đi du lịch ngày mai à? ~ Ừ.)
The car is blue? ~ That’s right. (Chiếc xe màu xanh dương à? ~ Đúng vậy.)
The car is what colour? ~ Blue. (Chiếc xe màu gì? ~ Màu xanh dương.)
They went which way? ~ That way. (Họ đã đi đường nào? ~ Đường kia.)
Chúng ta dùng loại câu hỏi này chỉ khi nó đang theo dòng hội thoại những thông tin đã được nói đến trước đó.
I need a return ticket to Paddington. ~ You’re travelling when?~ Tomorrow.
(Tôi cần vé khứ hồi đến Paddington. ~ Khi nào bạn đi? ~ Ngày mai.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *