Chúng ta có thể dùng câu hỏi gián tiếp bằng cách thêm một mệnh đề phụ bắt đầu với từ để hỏi hoặc với ‘if/ whether‘. Cách nói này sẽ làm cho câu hỏi bớt đột ngột và dễ mở lời hơn.
We need to know what the rules are. (Chúng ta cần biết quy định là gì.)
Can I ask you how much you’re getting paid for the job? (Tôi có thể hỏi bạn được trả lương bao nhiêu cho công việc đó không?)
Could you tell me where Queen Street is, please? (Bạn có thể nói cho tôi biết đường Queen ở đâu không?)
I’m trying to find out who owns this building. (Tôi đang cố tìm hiểu xem ai sở hữu tòa nhà này.)
Do you know when the train gets in? (Bạn có biết khi nào thì tàu vào ga không?)
I was wondering if/whether you could give me a lift. (Tôi đang phân vân liệu bạn có thể cho tôi đi nhờ không.)
Dạng câu hỏi này không có đảo ngữ của chủ ngữ và trợ động từ trong mệnh đề phụ.
Chúng ta không dùng:  We need to know what are the rules.

Đối với các từ để hỏi chúng ta có thể dùng động từ nguyên thể có ‘to’ sau chúng.
Could you tell me how to get there? (Bạn có thể nói cho tôi biết làm thế nào để đến đó không?)
Lưu ý: Nếu mệnh đề chính là một câu khẳng định (We need to know) thì cuối câu sẽ không có dấu hỏi chấm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *