Trong văn nói, không phải lúc nào chúng ta cũng dùng câu hỏi dạng đảo trợ động từ lên trước.
Ví dụ:
You’re working late tonight? (Anh sẽ làm việc muộn tối nay chứ?)

Những câu hỏi dạng khẳng định này thường được dùng khi người nói nghĩ anh ấy/cô ấy biết hoặc đã hiểu gì đó nhưng muốn chắc chắn hoặc diễn tả sự ngạc nhiên. Trong loại câu này ngữ điệu đi lên ở cuối câu.
Ví dụ:
This is your car? (= I suppose this is your car, isn’t it?)
(Đây là xe anh?) (= Tôi cho rằng đây là xe của anh, đúng không?)
That’s the boss? I thought he was the cleaner.
(Đó là ông chủ ư? Tôi đã nghĩ ông ấy là người lao công.)
We’re going to Hull for our holidays. ~ You’re going to Hull?
(Chúng tôi sẽ đi nghỉ ở Hull. ~ Cậu sẽ đi Hull chứ?)

Sau từ để hỏi chúng ta không dùng trật tự từ này.
Ví dụ:
Where are you going? (Cậu sẽ đi đâu?)
KHÔNG DÙNG: Where you are going?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *