Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thật ở quá khứ. Sự việc nêu ở mệnh đề “if” trái với thực tế trong quá khứ.

1. Cấu trúc

S + had + V (past participle), S + would/could/might have V (past participle)
Ví dụ:
If I had known you were coming, I would have met you at the cinema.
(Nếu tôi biết bạn cũng đến thì tôi đã gặp bạn ở rạp chiếu phim rồi.)

If you hadn’t reminded me, I might have forgotten.
(Nếu bạn không nhắc, có lẽ tôi đã quên rồi.)

2. Cách dùng

Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả những điều kiện không có thật trong quá khứ.
Ví dụ:
If I had had the money, I would have bought a new bike.
(Nếu tôi có tiền, tôi đã mua 1 chiếc xe đạp mới rồi.)

If he hadn’t talked to her, he wouldn’t have known how lovely she was.
(Nếu như anh ấy không nói chuyện với cô ấy, thì anh ấy đã chẳng biết được cô ấy đáng yêu nhường nào.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *