Có 2 loại câu điều kiện hỗn hợp, là sự kết hợp của các câu điều kiện đã học. Chúng ta cùng xem xét nhé!
1. Câu điều kiện hỗn hợp loại 1 ( Mix 1) 
Cách dùng:
– Câu điều kiện hỗn hợp 1 diễn tả giả thiết trái ngược trong quá khứ và kết quả trái ngược với hiện tại.
Cấu trúc:
If S + had + PII, S + would + V
Đây là dạng câu điều kiện kết hợp giữa mệnh đề “if” của câu điều kiện loại 3 và mệnh đề chính của câu điều kiện loại 2.
Ví dụ:
If I hadn’t missed that bus, I wouldn’t be late now.
(Nếu tôi không bị lỡ chuyến xe bus đó, tôi đã không muộn như bây giờ.)
If she had looked at the map, she wouldn’t be lost now.
(Nếu cô ấy chịu xem bản đồ, thì bây giờ cô ấy đã không lạc đường.)

2. Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 ( Mix 2) 
Cách dùng:
– Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 dùng để diễn tả giả thiết trái ngược với thực tại, còn kết quả thì trái ngược với quá khứ.
Cấu trúc:
If S + V(ed), S + would + have + PII
Đây là dạng câu điều kiện kết hợp giữa mệnh đề “if” của câu điều kiện loại 2 và mệnh đề chính của câu điều kiện loại 3.
Ví dụ:
If I were you, I would have told my mom all the story.
(Nếu tớ là cậu, tớ đã kể cho mẹ nghe toàn bộ câu chuyện.)
If I knew the answer, I would have told you already.
(Nếu tớ biết câu trả lời thì tớ đã nói với cậu rồi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *