1. Đảo ngữ với cấu trúc No sooner …than, Scarcely … when, Hardly … when (Ngay sau khi …thì…)
Đảo ngữ này miêu tả 2 hành động cùng xảy ra sát và kế tiếp nhau sau 1 lúc.
Cấu trúc:
No sooner + had + S + PII + than + S + Ved
Hardly/ Scarcely + had + S + PII + when/before + S + Ved

Ví dụ:
No sooner had he taken a dose of medicine then he felt better.
(Ngay sau khi anh ấy uống 1 liều thuốc thì anh ấy cảm thấy khoẻ hơn.)
Hardly had she informed me before she was absent.
(Hiếm khi cô ấy thông báo cho tôi trước khi cô ấy nghỉ.)

2. Đảo ngữ với cấu trúc Not only … but … also … (Không chỉ …mà còn)
Cấu trúc:
Not only + Trợ động từ + S + V  but … also …
Ví dụ:
Not only does she sing well but she also plays the piano perfectly.
(Cô ấy không chỉ hát hay mà con chơi đàn piano rất tuyệt.)

3. Đảo ngữ với các cụm từ có “No”
Trong đó:

  • At no time (không một lúc nào)
  • On no condition(không với điều kiện nào)
  • On no account (không một lí do nào)
  • Under/ in no circumstances (không một trường hợp nào)
  • For no searson (không một lý do nào)
  • In no way (không một cách nào)
  • No longer (bây giờ không còn nữa)
  • No where (không một nơi nào)

Cấu trúc:
Những cụm trên + Trợ động từ + S + V
Ví dụ:
For no reason did you shout at her like that.
(Không có lý do nào khiến bạn quát cô ấy như thế.)
No longer does we work together.
(Bây giờ chúng tôi không còn làm việc cùng nhau nữa.)
Nowhere do I feel as comfortable as I do at home.
(Không đâu tôi cảm thấy thoải mái như ở nhà.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *