Phân biệt maybe và perhaps

Hai từ mang nghĩa giống nhau và đều được dùng thông dụng. Trong tiếng Anh-Anh, perhaps thường được dùng thông dụng hơn trong văn phong trang trọng. Ví dụ: Maybe/Perhaps it’ll stop rainning soon. (Có thể trời sẽ tạnh mưa sớm.) Julius Caesar is perhaps the greatest of Shakespeare’s early plays. (Julius Caesar có lẽ […]

Read More

Phân biệt still, yet và already chỉ thời gian

1. Ý nghĩa  Still, yet và already có thể cùng được dùng để nói về những điều đang diễn ra hay được mong đợi xung quanh hiện tại. Tóm lại: – still được dùng để nói về những điều vẫn đang tiếp tục và chưa dừng lại. – yet được dùng để nói về những […]

Read More

Cách dùng mạo từ A và An

1. Danh từ đếm được và danh từ không đếm được – Danh từ đếm được là danh từ chỉ tên của những vật thể riêng lẻ, người, các sự việc mà ta có thể đếm được. Ví dụ: a cat (một con mèo) – three cats (ba con mèo) a secretary (một người thư […]

Read More

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)

1. Cách dùng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 1.1. Nhấn mạnh hành động liên tục xảy ra trong một khoảng thời gian quá khứ và kéo dài tới hiện tại (hoặc liên quan tới tương lai). Ví dụ: He has been waiting for 4 hours. (Anh ấy đã đợi suốt 4 tiếng đồng […]

Read More

Phân biệt City và Town

Hầu hết mọi người đều sử dụng từ city (thành phố) để nói về những thị trấn (town) lớn và quan trọng, chẳng hạn như Anh có các thành phố như Belfast, Cardiff, Edinburgh, Glasgow, Manchester, Liverpool và London. City (thành phố) được sử dụng chính xác là để chỉ một thị trấn mà được […]

Read More

Cách dùng used + infinitive

1. Ý nghĩa Chúng ta dùng used + infinitive để nói về tình trạng và thói quen trong quá khứ giờ đã không còn nữa. Ví dụ: I used to smoke, but now I’ve stopped. (Tôi từng hút thuốc nhưng giờ ngừng rồi.) That bingo hall used to be a cinema. (Sòng bài đó từng […]

Read More

Mệnh quan hệ: Kiến thức nâng cao

1. Cách dùng kép của đại từ quan hệ Chú ý rằng đại từ quan hệ có cách dùng kép: chúng có chức năng như chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ, và cùng lúc đó chúng kết nối các mệnh đề quan hệ với các danh từ hoặc đại từ trong […]

Read More