Cách dùng giới từ But 

1. Cách dùng Chúng ta dùng but với nghĩa là “ngoại trừ” khi đứng sau all, none, every, any, no, everything, everybody, nothing, nobody, anywhere… Ví dụ: He eats nothing but hamburgers. (Cậu ấy không ăn gì ngoại trừ bánh mì kẹp thịt cả.) I’ve finished all the jobs but one. (Tớ đã hoàn thành […]

Read More

Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ Clauses of reason

Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ bắt đầu bằng các liên từ “Although”, “Though” và “Even though”, “in spite of”, “despite” có nghĩa là “mặc dù, dù cho, cho dù” để nối hai mệnh đề tương phản nhau. Chúng ta có thể thấy điểm đặc biệt của mệnh đề này là: trong mệnh đề nhượng bộ […]

Read More

Những từ chỉ quốc tịch (Nationality words)

1. Chúng ta hình thành các từ chỉ quốc tịch từ tên của một quốc gia: Italy –> Italian (Ý), France –> French (Pháp), Japanese –> Japanese (Nhật Bản). Chúng ta có thể sử dụng chúng theo những cách khác nhau. LƯU Ý Một số từ không đề cập đến một quốc gia, ví dụ: […]

Read More

Hậu tố (Suffixes)

1. Giới thiệu Hậu tố đứng cuối một từ. Ví dụ, chúng ta có thể thêm hậu tố ment vào động từ state để tạo thành statement. Đôi khi có sự thay đổi về trọng âm và nguyên âm, ví dụ: courage /’kʌdiʒ/ –> courageous /kə’reidʒəs/ (can đảm). Đôi khi, có thêm âm khác, ví dụ: possible /ˈpɒsəbl/ –>possibility/ˌpɒsəˈbɪləti/ […]

Read More

Phân biệt giới từ Before và In front of

Giới từ before thường dùng khi nói về thời gian, còn giới từ in front of thường dùng khi nói về vị trí, nơi chốn. Ví dụ: I must move my car before nine o’clock. (Tớ phải di dời xe trước 9 giờ.) It’s parked in front of the post office. (Nó được đỗ phía […]

Read More

Phân biệt All với Everyone/Everybody và Everything

1. Phân biệt All và Everyone/ Everybody Chúng ta thường không dùng All đứng 1 mình mà không có danh từ phía sau với nghĩa “tất cả mọi người” (như everybody). Ví dụ: All the people stood up. (Tất cả mọi người đã đứng dậy.) Everyone/Everybody stood up. (Tất cả mọi người đã đứng dậy.) […]

Read More

Cách dùng By khi nói về thời gian

1. By được dùng với nghĩa “muộn nhất là” – By có thể được dùng với nghĩa “muộn nhất là” (not later than). Ví dụ: I’ll be home by five o’clock. (Tớ sẽ có mặt ở nhà muộn nhất là 5 giờ.) A: Can I borrow you car? (Tớ mượn xe cậu có được không?) […]

Read More

Cách dùng Explain

Sau động từ explain ta dùng giới từ to + tân ngữ gián tiếp. Ví dụ: I explained my problems to her. (Tớ đã giải thích vấn đề của mình với cô ấy.) KHÔNG DÙNG: I explained her my problems. Can you explain to me how to get to your house? (Cậu chỉ cho tớ […]

Read More

Phân biệt thankful và grateful

Grateful là từ thường dùng để nói về phản ứng của ai  đó trước một sự tử tế, việc làm giúp đỡ… Ví dụ: I’m very grateful for all your help. (Tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ của anh.) KHÔNG DÙNG:I’m very thankful… She wasn’t a bit grateful to me for repairing her car. […]

Read More