Lưu ý

* Hey! Là một cách thân mật để nói “hello” (xin chào)

* How did your physics exam go? là cách hỏi khác của “How was your physics exam?” (Bài thi vật lý của cậu thế nào?)

* I’m just glad … Lưu ý rằng ngữ điệu nhấn vào “glad”. “Just” được dùng ở đây để nhấn mạnh trước tính từ.

* How about you … Lưu ý rằng ngữ điệu sẽ nhấn vào đây vì người nói sẽ thêm vào sau đó những câu hỏi cụ thể

* How’d your presentation … Lưu ý rằng cách nói tắt “How did” phát âm giống /howdj/ “your” phát âm giống /yer/

* Do you feel like được sử dụng ở đây có nghĩa là “do you want to” (bạn có muốn). Lưu ý rằng sau “do you feel like”, động từ ở dạng “v-ing” (studying)

* Come over ở đây có nghĩa là “come to my house” (đến nhà tớ nhé)

* Notes Học sinh/ sinh viên thường có những ghi chép (take notes) về những gì giáo viên giảng trong giờ học

Các bạn hãy theo dõi đoạn hội thoại dưới đây để biết thêm về cách sử dụng các cấu trúc trên khi gặp bạn bè để cập nhật tình hình sau giờ học.

Dialogue

LINDA: Hey! How did your physics exam go?
Xin chào! Bài thi vật lý của cậu thế nào?

FRANK: Not bad, thanks. I’m just glad it’s over! How about youhow’d your presentation go?
Không tệ, cảm ơn nhé. Mình mừng là đã xong rồi! Thế còn cậu … bài thuyết trình của cậu thế nào?

LINDA: Oh, it went really well. Thanks for helping me with it!
Ồ, tốt lắm. Cảm ơn vì đã giúp mình nhé!

FRANK: No problem. So … do you feel like studying tomorrow for our math exam?
Không có gì. Vậy … mai cậu có muốn học để chuẩn bị cho bài thi toán không?

LINDA: Yeah, sure! Come over around 10:00, after breakfast.
Ồ, chắc chắn rồi! Hãy đến nhà tớ vào khoảng 10:00, sau bữa sáng nhé.

FRANK: All right. I’ll bring my notes.
Được rồi. Mình sẽ mang theo phần ghi chép của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *