1. Khi đi với see, hear, feel, smell, taste
Khi trong câu có các động từ chỉ sự cảm nhận (tiếp nhận thông tin qua tai, mắt, mũi…) chúng ta thường không dùng dạng tiếp diễn. Khi nói về hành động nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy…. trong 1 hoàn cảnh cụ thể, chúng ra thường dùng can hear, can see, can smell… (đặc biệt trong tiếng Anh Anh).
Ví dụ:
I can see Susan coming. (Tớ trông thấy Susan đang đi tới.)
 KHÔNG DÙNG:I am seeing Susan coming.
Can you hear somebody coming up the stairs? (Cậu có nghe thấy tiếng ai đó đang đi lên cầu thang không?)
What did you put in the stew? I can taste something funny. (Cậu cho gì vào món hầm thế? Tớ ngửi thấy mùi gì đó kỳ kỳ.)
Suddenly she realized she could smell something burning. (Đột nhiên cô ấy nhận ra cô ấy ngửi thấy cái gì đó đang cháy.)

Trong tiếng Anh Mỹ thì thường dùng S + see/ hear/ feel…

 2. Khi dùng với guess và tell
 Cancould cũng thường được dùng với guess tell (khi mang nghĩa biết, thấy). Can/Could thường không được dùng với know khi mang nghĩa này.
Ví dụ:
I could guess what she wanted. (Tớ biết những gì cô ấy muốn.)
You can tell he’s Irish from his accent. (Cậu có thể nhận ra anh ấy là người Ailen thông qua giọng nói của anh ấy.)

 3. Khi đi với understand, follow, remember
 Can/could cũng thường được dùng với các động từ trên. Thường can/could không bổ sung thêm nghĩa cho câu.
Ví dụ:
I can’t/ don’t understand what she’s talking about. (Tớ không hiểu cô ấy đang nói về cái gì cả.)
Do/Can you follow what he’s saying? (Cậu có hiểu những gì anh ấy nói không?)
I (can) remember your grandfather. (Tớ có nhớ ông cậu.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *