Mặc dù một bản facsimile (gọi tắt là fax) thường rất ngắn nhưng nó vẫn cần sự lịch sự. E-mails (thư điện tử) đã được sử dụng rộng rãi, thay thế fax, nhưng vẫn có một vài người vẫn dùng fax để gửi những bản sao của tài liệu.
Sử dụng một tờ giấy trắng đơn giản và không sử dụng những đồ họa hay thông tin không cần thiết. Hãy chắc chắn rằng một trang fax khi được nhận phải dễ đọc. Nếu bạn biết rõ người nhận thì ‘Hi’ (Xin chào) là một lời chào phù hợp. Để kết thúc, sử dụng Best wishes, Regards, hoặc Kind regards.
Một vài mẫu fax điện tử đã có sẵn trong phần mềm Microsoft Word. Chúng có thể được cá nhân hóa. Nhấp chuột vào mục New (tạo mới) ở thanh bảng chọn Menu, sau đó nhấp chuột vào phần General Templates (mẫu chung) ở mục New Document. Nhấn vào mục Letters & Faxes (thư và fax), chọn phong cách mà bạn muốn và làm theo hướng dẫn.

Ví dụ mẫu fax

To: Manager, Men’s Section                     Attenttion: Sales Departmnet
From: Thomas Su                                    Subject: men’s shirt
Date: 26 October 20XX                            Page(s): 1

Please see amendments to order form as discussed yesterday.

  • five white men’s shirt
  • Peterson brand
  • $250 each

I will come to collect the shirts on Tuesday next week . If there are any problems, please let me know.

Thomas Su

Công thức:

To: (tên người nhận)                Attention:  (người mà bạn muốn đọc fax)    
From:  (tên người gửi)               Subject: (chủ đề fax của bạn)
Date: (ngày gửi fax)                     Page(s): (số trang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *