1. Với mạo từ và giới từ (articles and prepositions).
– Không sử dụng mạo từ trong cụm at home (có nghĩa “ở nhà”).
Ví dụ:
Is anyboday at home? (Có ai ở nhà không?)
KHÔNG DÙNG: …at the home?

– Giới từ at thường được lược bỏ trong tiếng Anh-Mỹ.
Ví dụ:
Is anybody home? (Có ai ở nhà không?)

Home (không ‘to’) có thể được dùng như một trạng từ để chỉ phương hướng.
Ví dụ:
I think I’ll go home. (Tôi nghĩ tôi sẽ về nhà.)
KHÔNG DÙNG: …to home.

– Trong tiếng Anh, không có giới từ đặc biệt để diễn đạt ý ở nhà người khác (giống như tiếng Pháp: chez, tiếng Đức: bei, tiếng Đan Mạch/ Thuỵ Điển/ Na Uy: hos …). Một cách dễ diễn đạt là sử dụng giới từ at đi kèm với một sở hữu từ.
Ví dụ:
We had a great evening at Philip’s. (Chúng tôi đã có một buổi tối thật tuyệt vời tại nhà Philip).

– Tuy nhiên, đại từ sở hữu không được dùng theo cách này.
Ví dụ: Come around to myplace for a drink. (Qua chỗ tôi uống gì đó đi.)
KHÔNG DÙNG: ...to mine…

2. Phân biệt House và Home
House là từ nói chung, dùng để nói về một loại nhà nào đó. Còn Home được dùng chủ yếu để diễn đạt ý cá nhân, đây là nơi mà một ai đó sống và có tình cảm gắn bó thân thiết với nơi ở.
Hãy so sánh:
There are some horrible new houses in our village.
(Có một vài ngôi nhà mới xây trông thật khủng khiếp ở làng ta.)
I lived there for six years, but I never really felt it was my home.
(Tôi đã sống ở đó 6 năm nhưng tôi chưa bao giờ thật sự cảm nhận được nó là nhà mình).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *