Sau help, chúng ta có thể dùng Tân ngữ (Object) + Động từ nguyên thể (Infinitive) (có “to” hoặc không có “to” đều được)
Ví dụ:
Can you help me (to) find my ring?
(Con có thể giúp mẹ tìm nhẫn được không?)
KHÔNG DÙNG:Can you help me finding my ring?
Thank you so much for helping us (to) repair the car.
(Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp chúng tôi sửa xe).

Help cũng có thể theo sau bởi một động từ nguyên thể mà không cần có tân ngữ.
Ví dụ:
Would you like to help wash up?
(Bạn có muốn phụ rửa bát không?).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *