Lưu ý

* Could you tell me … là cách hỏi lịch sự hơn một chút so với “Can you tell me …?” 

* Could you tell me where the library is?  Trong câu hỏi này, trọng âm rơi vào “library” do dây là từ thể hiện nội dung quan trọng của câu hỏi. Ðây là câu hỏi gián tiếp vì thế chủ ngữ (the library) đứng trước động từ (is). Ngược lại, trật tự từ sẽ được đảo ngược trong câu hỏi trực tiếp (Where is the library?) (Thư viện nằm ở đâu ?).

* Yes, it’s that way Trọng âm rơi vào từ “that”, người nói đang chỉ theo một hướng nhất định và muốn nhấn mạnh về hướng đó.

* I know how you feel là cách nói khác của “I understand” (Tôi hiểu). Chú ý nhấn mạnh vào từ “feel”. Lúc này nguời nói muốn thể hiện sự đồng cảm và thấu hiểu.

* I still don’t know where everything is! Chú ý trật tự từ của “everything is“. Chủ ngữ (everything) đứng trước động từ (is). Trật tự từ này khác với câu hỏi trực tiếp (Where is everything?).

Các bạn hãy theo dõi đoạn hội thoại dưới đây để biết thêm về cách dùng các cấu trúc trên khi hỏi đường.

Dialogue:

MARK:    Excuse me. Could you tell me where the library is?
Xin lỗi, bạn có thể chỉ giúp tôi thư viện ở đâu được không ?

NANCY:   Yes, it’s that way. You go three blocks to Washington Street, then turn right. It’s on the corner, across from the bank.
Vâng, là lối kia nhé. Bạn đi qua ba tòa nhà đến đường Washington, sau đó rẽ phải. Nó ở góc phố, đối diện với ngân hàng.

MARK:    Thanks! I’ve only been in town a few days, so I really don’t know my way around yet.
Cảm ơn bạn. Tôi vừa đến thị trấn này mới vài ngày nên thực sự không biết đường đi thế nào.

NANCY:      Oh, I know how you feel.  We moved here a year ago, and I still don’t know where everything is!
Ồ, tôi hiểu cảm giác của bạn. Tôi chuyển đến đây một năm trước và tôi vẫn không biết mọi thứ ở đâu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *