Chúng ta có thể dùng whether…or… như một liên từ kép với nghĩa tương tự như It doesn’t matter whether…or…
Ví dụ:
The ticket will cost the same, whether we buy it now or wait till later. 
(Cái vé này cũng có giá như vậy thôi dù chúng ta mua nó ngay hay đợi sau.)
Whether we go by bus or train, it’ll take at least six hours.
(Dù chúng ta đi bằng tàu hay xe buýt thì cũng sẽ mất ít nhất 6 giờ đồng hồ.)

Một vài cấu trúc khác có thể dùng với whether…or not.
Whether you like it or not, …
(Dù thích hay không,…)
Whether or not you like it, …
(Dù thích hay không,…)
Whether you like it or whether you don’t, …
(Dù bạn thích nó hay dù bạn không thích, …)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *