To thường lược được bỏ sau where.
Ví dụ:
Where are you going (to)? (Anh đang đi đâu thế?)
Where does this road lead (to)? (Con đường này dẫn đến đâu?)

Không được lược bỏ to trong câu hỏi ngắn Where to?
Ví dụ:
Could you send this off for me? ~ Where to?
(Cậu có thể gửi cái này cho tớ không? ~ Đến đâu?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *