1. Với danh từ hoặc đứng một mình

Chúng ta có thể dùng từ để hỏi whose với danh từ như một từ hạn định giống my, you…
Ví dụ:
Whose car is that outside? (Xe ai ngoài kia thế?)
Whose garden do you think looks the nicest?
(Cậu nghĩ vườn nhà ai đẹp nhất?)

Whose có thể đứng một mình giống mine, yours…
Ví dụ:
Whose is that car outside?
(Chiếc xe ngoài kia là của ai thế?)
Whose is this? ~ Mine.
(Cái này của ai? ~ Của tôi.)

2. Giới từ

Giới từ thường đứng trước whose (trang trọng hơn) hoặc ở cuối mệnh đề (ít trang trọng).
Ví dụ:
For whose benefit were all these changes made?
(Tất cả những thay đổi này là vì lợi ích của ai?)
Whose side are you on?
(Anh ở phe ai?)

Trong câu hỏi ngắn không có động từ, giới từ chỉ có thể đứng trước whose.
Ví dụ:
I’m going to buy a car. ~ Withwhose money?
(Tôi sẽ mua một chiếc xe hơi. ~ Bằng tiền của ai?)
KHÔNG DÙNG: Whose money with?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *