Khi once có nghĩa ‘vào lúc nào đó’, chúng ta dùng nó để nói về quá khứ chứ không phải tương lai. Để đề cập đến một thời điểm ở tương lai không xác định, chúng ta có thể dùng sometime hoặc one day.
Hãy so sánh:
– I met her once in Venezuela. (Tôi từng gặp cô ấy một lần ở Venezuela.)
Once upon a time there was a beautiful princess. (Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa xinh đẹp.)
– Come up and see me sometime. (Lúc nào đó hãy tới đây gặp tôi nhé.)
KHÔNG DÙNG:Come up and see me once.
We must go walking one day. (Chúng ta phải đi dạo một ngày nào đó.)
KHÔNG DÙNG: We must go walking once.

Khi once có nghĩa nhấn mạnh ‘một lần’ (không phải hai hay ba lần), nó có thể dùng để nói về bất cứ thời gian nào, bao gồm cả tương lai.
Ví dụ:
I’m only going to say this once. (Tôi sẽ nói cái này một lần thôi.)

Chú ý rằng at once có nghĩa ‘ngay lập tức’ (immediately).
Ví dụ:
Can I have the bill? ~ At once, sir.
(Tôi có thể lấy hóa đơn không? ~ Có đây, thưa ngài.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *