1. Trạng từ chỉ cách thức bổ nghĩa cho động từ (verb)
Trạng từ chỉ cách thức được dùng để diễn tả cách thức một hành động được thực hiện như thế nào, chẳng hạn như happily (một cách vui vẻ), terribly (một cách khủng khiếp, thực sự), fast (nhanh chóng), badly (tồi tệ), well (tốt)….

Cần phân biệt cách sử dụng những trạng từ này với tính từ (adjective) như happy (vui vẻ), terrible (khủng khiếp), bad (tồi tệ), good (tốt),… Chúng ta sử dụng trạng từ để bổ nghĩa cho động từ, chứ KHÔNG DÙNG tính từ.
Ví dụ:
She danced happily into the room. (Cô ấy nhảy tiến vào phòng một cách vui vẻ.)
KHÔNG DÙNG: She danced happy into the room.
She sang badly. (Cô ấy hát rất tệ.)
KHÔNG DÙNG: She sang bad.
I don’t remember him very well. (Tôi không nhớ anh ấy rõ lắm.)
KHÔNG DÙNG: I don’t remember him very good.

Lưu ý: Các tính từ đôi khi có thể được sử dụng như trạng từ trong giao tiếp thân mật, đặc biệt là trong tiếng Anh Mỹ.
Ví dụ:
She talks funny. (Cô ấy nói chuyện rất buồn cười.)

2. Các cách sử dụng khác
Trạng từ chỉ cách thức cũng được dùng để bổ nghĩa cho tính từ (adjective), quá khứ phân từ (past participles) , các trạng từ khác (other adverbs) và cụm trạng từ (adverbial phrases).
Ví dụ:
-Trạng từ chỉ cách thức bổ ngữ cho tính từ:
It’s terribly cold today. (Hôm nay trời thực sự rất lạnh.)
KHÔNG DÙNG: It’s terrible cold today.

-Trạng từ chỉ cách thức bổ nghĩa cho quá khứ phân từ.
This steak is very badly cooked. (Miếng bít tết này được nấu rất tệ.)
KHÔNG DÙNG: This steak is very bad cooked.

-Trạng từ chỉ cách thức bổ nghĩa cho trạng từ khác.
They’re playing unusually fast. (Họ đang chơi nhanh một cách kỳ lạ.)
KHÔNG DÙNG: They’re playing unusual fast.

-Trạng từ chỉ cách thức bổ nghĩa cho cụm trạng từ.
He was madly in love with her. (Anh ấy yêu cô ấy một cách điên cuồng.)
KHÔNG DÙNG: He was mad in love with her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *