1. After khi đứng trong các nhóm trạng từ
After có thể được dùng trong các cụm trạng từ như shortly after (không lâu sau đó), long after (rất lâu sau đó), a few days after (một vài ngày sau đó)…
Ví dụ:
We had oysters for supper. Shortly after, I began to feel ill. (Chúng tôi đã ăn hàu cho bữa ăn khuya. Không lâu sau đó, tôi bắt đầu thấy không khỏe.)

Khi có khoảng thời gian cụ thể, thì ta thường dùng later hơn.
Ví dụ:
They started the job on the 16th and finished three weeks later. (Họ bắt đầu công việc vào ngày 16 và hoàn thành 3 tuần sau đó.)

2. After không đứng một mình
Khi là một trạng từ thì after KHÔNG đứng một mình. Thay vào đó, chúng ta dùng các cách diễn đạt khác như afterwards (sau đó), then (sau đó), hoặc after that (sau đó).
Ví dụ:
I’m going to do my exam, and afterwards I’m going to study medicine. (Tôi sẽ hoàn thành bài thi, sau đó tôi sẽ học dược.)
KHÔNG DÙNG: I’m going to do my exam, and after I’m going to study medicine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *