Trong Anh-Mỹ, through có thể dùng với nghĩa ‘cho tới và bao gồm’.
Ví dụ:
The park is open from May through September.
(Công viên mở cửa từ tháng 5 đến hết tháng 9.)

Trong Anh-Anh, through không hay được dùng theo cách này. Thay vào đó, người Anh nói to…inclusive, hay until the end of…
Ví dụ:
The park is open from May to September inclusive.
(Công viên mở của từ tháng 5 đến hết tháng 9.)
HAY …from May until the end of September.
(…từ tháng 5 cho tới cuối tháng 9.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *