The rest có nghĩa ‘cái còn lại’. Nó ở dạng số ít và luôn có the.
Ví dụ:
We only use three rooms. The rest of the house is empty.
(Chúng tôi chỉ dùng ba phòng. Phần còn lại của ngôi nhà đều để trống.)

Để nói về những gì còn lại sau khi những vật khác được dùng, bị ăn mất hay bị phá hủy…, chúng ta thường dùng các từ khác.
Ví dụ:
There were remains of the meal all over the floor.
(Có nhiều thức ăn thừa trên sàn nhà.)
Supper tonight is leftovers from lunch.
(Bữa tối nay là đồ ăn thừa từ bữa trưa.)
If you divide 100 by 12, the remainder is 4.
(Nếu bạn lấy 100 chia 12 thì còn 4.)

Khi the rest đề cập đến một danh từ số nhiều, ta dùng động từ số nhiều theo sau.
Ví dụ:
There are four chocolates for Penny, four for Joe and the rest are mine.
(Có bốn viên sô cô la cho Penny, bốn cho Joe và còn lại là của tôi.)
KHÔNG DÙNG: ...the rest is mine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *