Chúng ta dùng the matter (with) sau something, anything, nothing what và có nghĩa là ‘có gì trục trặc với’.
Ví dụ:
Is anything the matter?
(Có vấn đề gì không?)
Nothing‘s the matter with the car – you’re just a bad driver.
(Không có vấn đề gì với chiếc xe cả – chỉ là anh lái quá tệ thôi.)
What’s the matter with Frank today?
(Có chuyện gì với Frank hôm nay thế?)

There thường được dùng như một chủ ngữ giả.
Ví dụ:
There‘s something the matter with the TV.
(Có trục trặc gì với chiếc TV ấy.)
Is there anything the matter?
(Có vấn đề gì không?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *