1. Chủ ngữ

Thanas có thể thay thế cho chủ ngữ trong mệnh đề (khá giống đại từ quan hệ).
Ví dụ:
There were a lot of people at the exhibition – more than came last year. 
(Có nhiều người ở buổi triển lãm – nhiêu hơn số người đến năm ngoái.)
KHÔNG DÙNG: more than they came last year.
The train might be late, as happened yesterday.
(Chuyến tàu có thể bị muộn, giống như hôm qua.)
KHÔNG DÙNG: as it happened yesterday.

Các nhóm từ với as thay cho chủ ngữ là as follows (như sau), as was expected (như mong đợi), as was agreed (như thỏa thuận), as it well known (như đã biết).
Ví dụ:
I have prepared a new plan, as follows.
(Tôi đã chuẩn bị một bản kế hoạch mới như sau.)
KHÔNG DÙNG: ...as it follows
I am sending you the bill, as was agreed.
(Tôi sẽ gửi anh hóa đơn như thỏa thuận.)
KHÔNG DÙNG: as it was agreed.
As is well known, smoking is dangerous.
(Như đã biết, hút thuốc rất nguy hiểm.)
KHÔNG DÙNG: As it is well known,

2. Tân ngữ và bổ ngữ

Than as cũng có thể làm tân ngữ và bổ ngữ.
Ví dụ:
They sent more vegetables than I had ordered.
(Họ gửi nhiều rau hơn tôi đã đặt.)
KHÔNG DÙNG:...than I had ordered them.
Don’t lose your passport, as I did last year.
(Đừng làm mất hộ chiếu như tớ năm ngoái.)
KHÔNG DÙNG:as I did it last year
She was more frightened than I was. 
(Cô ấy trông hoảng sợ hơn tôi từng.)
KHÔNG DÙNG:...than I was it.

Một số phương ngữ tiếng Anh dùng what sau asthan trong những trường hợp khác.
Ví dụ:
They sent more paper than what I had ordered. (không chuẩn)
(Họ gửi tôi nhiều giấy hơn tôi đặt.)
You’re as tired as what I am. (không chuẩn)
(Cậu mệt như tớ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *