1. Không giống như certainly

Surely thường không có nghĩa giống như certainly. Chúng ta dùng certainly chỉ đơn giản là để nói cho ai đó cái gì là đúng còn dùng surely chủ yếu là để xin sự đồng ý của ai đó: thuyết phục họ điều gì đó là đúng hoặc có lý do hợp lý để tin vào điều đó.
Hãy so sánh:
– House prices are certainly rising fast at the moment.
(Giá nhà chắc chắn hiện đang tăng nhanh.)
House prices will surely stop rising soon. (I believe this must be so.)
(Giá nhà sẽ chắc chắn ngừng tăng sớm.) (Tôi tin chắc chắn là vậy.)
– I certainly posted the letter on Monday. (Tôi biết.)
(Tôi chắc chắn đã gửi lá thư vào thứ hai.)
She’s surely got the letter by now. (It seems very probable).
(Cô ấy chắc chắn đã nhận được lá thư rồi.) (Có vẻ rất chắc chắn.)

2. Tin tưởng bất chấp

Surely có thể dùng để diễn tả người nói tin tưởng một điều gì bất chấp có gì xảy ra đi nữa, dù có lý do tin vào điều ngược lại, hoặc bất chấp những ý trái ngược. Những câu này thường giống như câu hỏi.
Ví dụ:
Surely that’s Henry over there? I thought he was in Scotland.
(Rõ ràng đó là Henry mà nhỉ? Tớ đã nghĩ anh ấy ở Scotland.)
Is it tonight we’re going out? ~No, tomorrow, surely?
(Có phải tối nay chúng ta sẽ đi chơi không? ~ Không, rõ ràng là ngày mai mà?)

Với not, surely có thể diễn tả người nói cảm thấy thật khó để tin vào điều gì.
Ví dụ:
Tim failed his exam. ~ Oh, surely not?
(Tim thi trượt rồi. ~ Ồ, chắc chắn không phải vậy chứ?)
Surely you’re not going out in that hat?
(Chắc là cậu sẽ không đi ra ngoài với cái mũ đó phải không?)
You don’t think I’m going to pay for you, surely?
(Cậu không nghĩ tớ sẽ trả tiền cho cậu à, cậu chắc chứ?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *