1. Không dùng động từ nguyên thể

Suggest không có tân ngữ + động từ nguyên thể theo sau. Thay vào đó suggest thường dùng với mệnh đề that và cấu trúc -ing.
Ví dụ:
Her uncle suggested that she (should) get a job in a bank.
(Bác cô ấy gợi ý cô ấy nên tìm một công việc trong ngân hàng.)
Her uncle suggested getting a job in a bank.
(Bác cô ấy gợi ý tìm một công việc trong ngân hàng.)
KHÔNG DÙNG: Her uncle suggested her to get a job in a bank.

2. Không dùng tân ngữ gián tiếp

Suggest thường không có tân ngữ gián tiếp theo sau mà không có giới từ.
Ví dụ:
Can you suggest a restaurant to us? (Anh có thể gợi ý một nhà hàng cho chúng tôi không?)
KHÔNG DÙNG: Can you suggest us a restaurant?

3. Hình thức của động từ trong mệnh đề that

Trong mệnh đề that sau suggest, có thể dùng những hình thức động từ khác nhau khi chúng ta gợi ý, đề nghị ai đó nên làm gì.

a. Có thể dùng thì hiện tại thường và thì quá khứ
Ví dụ:
Her uncle suggests that she gets a job in a bank.
(Bác cô ấy gợi ý rằng cô tìm một công việc trong ngân hàng.)
He suggested that she got a job in a bank.
(Ông ấy gợi ý rằng cô tìm một công việc trong ngân hàng.)

b. Should + động nguyên thể không to: rất thông dụng
Ví dụ:
He suggests that she should get a job in a bank.
(Ông ấy gợi ý rằng cô nên tìm một công việc trong ngân hàng.)
He suggested that she should get a job in a bank.
(Ông ấy gợi ý rằng cô nên tìm một công việc trong ngân hàng.)

c. Có thể dùng hình thức giả định với suggest, đặc biệt trong Anh-Mỹ.
Ví dụ:
He suggests that she get a job in a bank.
(Ông ấy gợi ý rằng cô nên tìm một công việc trong ngân hàng.)
He suggested that she get a job in a bank.
(Ông ấy gợi ý rằng cô nên tìm một công việc trong ngân hàng.)

4. Lời đề nghị trực tiếp

Trong lời đề nghị trực tiếp (‘I suggest…’), chúng ta không dùng should.
Ví dụ:
suggest (that) you get… (Tôi đề nghị anh…)
KHÔNG DÙNG: I suggest that you should get…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *