1. Sau seem, appear…

So có thể dùng trong văn phong trang trọng trong một số trường hợp với nghĩa ‘like this/that’ (như thế này/thế kia); in this/that way (bằng cách này/cách kia). Cách này được dùng sau seem, appear, remain, more and less.
Ví dụ:
Will the business make a loss this year? ~ It appears so.
(Năm nay doanh nghiệp của chúng ta sẽ bị lỗ sao? ~ Có vẻ là vậy.)
The weather is stormy, and will remain so over the weekend.
(Thời tiết bão bùng và sẽ cứ như vậy suốt cả cuối tuần.)
She was always nervous, and after her accident she became even more so.
(Cô ấy luôn luôn căng thẳng và sau vụ tai nạn cô ấy trở nên căng thẳng hơn nữa.)

2. Không dùng trong những trường hợp khác

Trong những trường hợp khác, so thường không được dùng như trạng từ với nghĩa ‘like this/that’ (như thế này/thế kia); in this/that way (bằng cách này/cách kia).
Ví dụ:
Look – hold it up in the air like this.
(Nhìn này – giữ nó trên không thế này này.)
When he laughs like that I want to scream.
(Khi anh ta cười như thế tôi chỉ muốn hét lên.)
I don’t think we should do it in that way.
(Tôi không nghĩ chúng ta nên làm bằng cách đó.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *