Giới từ for có thể đứng trước hoặc sau reason.
Ví dụ:
What’s the real reason for your depression?
(Lý do thực sự cho sự buồn bã của cậu là gì?)
KHÔNG DÙNG: reason of your depression?
I need to talk to you for two reasons.
(Tớ cần nói chuyện với cậu vì hai lý do.)

Reason có thể có một mệnh đề bắt đầu bằng why… hoặc  that… theo sau.
Ví dụ:
The reason why I came here was to be with my family.
(Lý do tại sao tôi đến đây là để ở bên gia đình mình.)
Do you know the reason that they’re closing the factory?
(Anh có biết lý do họ đóng của nhà máy không?)

Trong văn phong thân mật, không trang trọng, why/that thường được lược bỏ.
Ví dụ:
The reason she doesn’t like me is that I make her nervous.
(Lý do cô ta không thích tôi là vì tôi làm cho cô ta lo lắng.)

Một số người cho rằng dùng mệnh đề because như một bổ ngữ sau reason là không đúng. (như trong câu Sorry I’m late – the reason is because I overslept.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *