1. Ý nghĩa

Rather có thể được dùng như trạng từ chỉ mức độ. Ý nghĩ tương tự như quite hoặc fairly nhưng mang tính chất nhấn mạnh hơn. Rather ít thông dụng trong tiếng Anh-Mỹ.
Ví dụ:
The film was rather good. (Bộ phim khá hay.)
It’s rather later than I thought. (Khá là muộn hơn tôi nghĩ.)
I rather think we’re going to lose. (Tớ nghĩ chúng ta sẽ thua.)

Rather thường chỉ ‘nhiều hơn thường lệ’, ‘nhiều hơn mong đợi’, ‘nhiều hơn mong muốn’ và những nghĩa tương tự.
Ví dụ:
How was the film? ~ Rather good – I was surprised.
(Bộ phim thế nào? ~ Hay hơn mong đợi – tớ ngạc nhiên đó.)
She sings rather well – people often think she’s a professional.
(Cô ấy hát hơn mong đợi – mọi người nghĩ cô ấy là dân chuyên.)
It’s rather warm in here. Let’s open a window.
(Trời ấm hơn nhiều rồi. Hãy mở cửa sổ ra.)

2. Thứ tự từ với mạo từ

Rather thường đứng trước mạo từ nhưng cũng có thể đứng sau a/an nếu có một tính từ.
Ví dụ:
He’s rather a fool. (Anh ta là một tên ngốc.)
Jane’s had rathera good idea. (HAY Jane’s had a rather good idea.)
(Jane có ý kiến khá hay.)

3. Danh từ số nhiều

Rather thường không được dùng trước một danh từ số nhiều mà không có tính từ.
KHÔNG DÙNG: They’re rather fools.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *