Point of view có nghĩa giống như opinion (ý kiến, quan điểm).
Ví dụ:
Thank you for giving us your point of view/opinion.
(Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết ý kiến của anh.)

Nhưng thành ngữ from somebody’s point of view không hoàn toàn giống với in somebody’s view/opinion (theo quan điểm của ai đó/theo như ai đó nghĩ). Nó có nghĩa là “dựa vào quan điểm của ai đó, từ góc nhìn của ai đó”.
Hãy so sánh:
In my opinion, war is always wrong. (= I think war …)
(Theo quan điểm của tôi, chiến tranh luôn là sai trái.) (= Tôi nghĩ…)
KHÔNG DÙNG: From my point of view, war is always wrong.
He wrote about the war from the point of view of the ordinary soldier.
(Ông ấy viết về chiến tránh từ góc nhìn của một người lính bình thường.)
In my view, it’s a pretty good school.
(Theo quan điểm của tôi, đây là một ngôi trường khá tốt.)
You have to judge a school from the child’s point of view.
(Bạn phải đánh giá một ngôi trường từ góc nhìn của một đứa trẻ.)
– In Professor Lucas’s opinion, everybody should work a 20-hour week.
(Theo ý kiến của giáo sư Lucas, mọi người nên làm việc 20 giờ một tuần.)
From the employers’ point of view, this would cause a lot of problems.
(Theo góc nhìn của những người chủ lao động, điều này sẽ gây nên rất nhiều vấn đề.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *